ماژولکارتابل هوشمند و پیام رسان

قابلیت دسته بندی پیام های دریافتی و ارسالی در دسته بندی های مختلف
پیام های ارجاع داده شده
پیام های ارسالی
پیام های در دست اقدام
پیام های دریافتی
پیام های حذف شده
قابلیت ایجاد پوشه بندی
قابلیت ایجاد گروه های کاری
قابلیت جستجو از طریق تاریخ پیام، فرستنده پیام، گیرنده پیام، موضوع، متن و بازه زمانی
رضایت سنجی و نظرسنجی هوشمند از بیماران و کارکنان از طریق اپلیکیشن موبایل
قابلیت تکمیل پرسشنامه های رضایت سنجی از طریق موبایل
قابلیت آنالیز هر یک از سوالات نظرسنجی در دوره های در دوره های مختلف نظرسنجی
قابلیت ترسیم نمودار ها و جداول مقایسه ای هوشمند نظرسنجی
قابلیت ارسال نتایج نظرسنجی به صورت جداول و نمودارهای مختلف به مسئولین مورد نظر و مدیران ارشد
قابلیت استخراج نقاط ضعف تعیین شده از هر نظرسنجی و تعیین درصد فراوانی هر یک از نقاط ضعف کشف شده در دوره های مختلف نظرسنجی

ارسال پیام و دریافت پیام

شما با استفاده از این ماژول می توانید نسبت به ارسال ،دریافت ،ارجاع ، انتقال و حذف پیام اقدام نمایید.

آرشیو پیام

شما با استفاده از این ماژول می توانید نسبت به طبقه بندی و جستجوی انواع پیام های دریافتی ، ارسالی و ارجاعی و حذف شده اقدام نمایید.